ศึกษาศาสตร์ในนามประธานแม่ข่ายสถาบันผลิตครูฯ อีสานตอนบนจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ NTIE 2022 เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำต่อยอดพัฒนาสู่ห้องเรียน

NTIE หรือ The National Teacher Induction Expo เป็นการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานระดับชาติในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อเป็นพื้นที่ให้แก่ครูในโครงการฯ ได้นำเสนอผลงานหรือนวัตกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการที่ส่งเสริมให้มีความเชี่ยวชาญในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาขา วิชาชีพ พร้อมทั้งได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครูในโครงการฯ อีกทั้งยังได้รับองค์ความรู้ใหม่จากผู้เชี่ยวชาญ และ Workshop นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยจากทีมวิทยากรเพื่อที่จะนำไปต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

 

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานในพิธี กล่าววว่า “โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครูในสถาบันฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิลำเนาของตนเอง และต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาชีพในช่วงที่ปฏิบัติงานเป็นครูผู้ช่วย หลังจากการบรรจุเข้ารับราชการภายใน 2 ปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2561-2562 ครูในโครงการได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย จำนวนทั้งสิ้น 962 คน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามแม่ข่ายสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย  19  สถาบัน อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มหาวิทยาลัยมหามงกฎราชวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้จัดการประชุมวิชาการ THE 2nd NATIONAL TEACHER INDUCTION EXPO (NTIE 2022) เพื่อเป็นเวทีให้ครูในโครงการได้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนนวัตกรรมการเรียนการสอนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางสังคมของครูในโครงการที่ได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”

สำหรับการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 2 (NTIE2022) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามประธานแม่ข่ายฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญได้แก่ ศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ต มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายพิเศษในหัวข้อ การจัดการเรียนรู้แบบสมาร์ต (Smart learning), ศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ การออกแบบการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment), ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) บรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศไทย และ Workshop ในหัวข้อ Metaverse โดย รศ.ดร.สุรพล บุญลือ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ อ.ดร.สามารถ สิงห์มา ภาควิชานวัตกรรมเทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบ Oral Presentation และ นิทรรศการ Poster Presentation แบบเสมือนจริง

Scroll to Top