ม.ขอนแก่นจัด R2M2023 คัดเข้มข้น 5 ทีมตัวท็อป ตัวแทนประกวดระดับภาค ตอกย้ำ 1 ทศวรรษแห่งการต่อยอดงานวิจัย สู่เชิงพาณิชย์

(9 ต.ค. 65) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแผนกพัฒนาธุรกิจ จัดโครงการประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” ครั้งที่  10 ประจำปี 2565 รอบระดับจังหวัด (Research to Market : R2M 2023) โดยมีคุณรุ่งทิพย์ สารวงษ์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินผลการประกวดและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

       1) คุณปรีชา พันธ์นิกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

          2) รศ.ดร.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          3) ผศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล อาจารย์ประจำคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

          และ 4) คุณสุจิตราภรณ์ วงษ์ศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการบริษัท ดีพร้อมวิทยา จำกัด

ทั้งนี้ มีนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทจากหลากหลายคณะเข้าร่วมประกวดจำนวน 9 ทีม ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น การประกวดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างช่องทางในการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและการจับคู่ธุรกิจที่เกิดจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการจัดทำแผนศึกษาความเป็นไปได้เพื่อนำผลงานวิจัยต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองประสานและส่งเสริมเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

          ผลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ ทีม สิริมงคล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ทีม 3S (Tripple S)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ทีม พาดาวัน

รางวัลชมเชย 2 ทีม ได้รับเงินรางวัลทีมละ 2,500 บาท ได้แก่ ทีมแสนล้านภพแสนล้านชาติ และทีมน้องสำนักงาน

นอกจากนี้ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 ทีม จะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมการประกวดโครงการเส้นทางสู่นวัตณิชย์ (Research to market) ในรอบระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป

 

ข่าว : ณัฐกานต์

ภาพ : ศศิญาภา

Scroll to Top