HUSO KKU จับมือวัดพุทธาราม ลีดส์ UK สานความร่วมมือทางวิชาการมุ่งยกระดับบริการวิชาการสู่สังคมระดับสากล

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร แสนมี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ประภาส แก้วเกตุพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย และชุดาภา คลังแสง หัวหน้ากลุ่มการต่างประเทศ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ วัดพุทธาราม ลีดส์ สหราชอาณาจักร โดยพระครูสิริธรรมประทีป เจ้าอาวาส จัดขึ้น ณ วัดพุทธาราม ลีดส์ สหราชอาณาจักร

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พระครูสิริธรรมประทีป เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ลีดส์ สหราชอาณาจักร
พระครูสิริธรรมประทีป เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ลีดส์ สหราชอาณาจักร

ในการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับสถาบันด้านศาสนาพุทธในต่างประเทศในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการสอนภาษา ศิลปวัฒนธรรม และศิลปะป้องกันตัวของไทย ให้กับคนไทยในเมืองลีดส์ และเมืองอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร รวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรไทยศึกษาและพุทธศาสนา และการทำวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษา ฝึกงาน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา หรือการทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันกับหน่วยงานหรือสถาบันในสหราชอาณาจักร

นอกจากความร่วมมือทางด้านวิชาการแล้ว การลงนาม MOU ครั้งนี้ยังจะช่วยเพิ่มเครือข่ายทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากวัดพุทธาราม ลีดส์ เป็นสถาบันของไทยที่ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศาสนาพุทธในต่างประเทศ จึงเป็นศูนย์รวมของคนไทย และคนต่างประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งจะช่วยยกระดับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่สังคมในระดับสากล อีกทั้ยังเป็นเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศอีกด้วย

ข้อมูลจาก : กลุ่มการต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าว : กลุ่มสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

HUSO KKU joins Bhuddaram Monastery, Leeds, UK, for international academic collaboration and services

https://www.kku.ac.th/15157

Scroll to Top