นศ.มข.ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด-ลอกคลองระบายน้ำวัดป่ามหาวนาราม

นักศึกษา มข.ร่วมทำความสะอาดลอกคลองระบายน้ำวัดป่ามหาวนาราม ในนามค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ม.ขอนแก่น ครบรอบ 56 ปี

กองนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ คู่ความดี เพื่อนำไปสู่ความเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม ที่เพียบพร้อมด้วย วิทยา  จริยา และปัญญา ดังปณิธานแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 24 มกราคม 2563 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2563 โดยนำนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับ ชมรมกตัญญูคลับ กำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 23 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนม่วง และชาวบ้านชุมชนโนนม่วง (จิตอาสา) จำนวนกว่า 100 คน ร่วมกันทำความสะอาด ขุดลอกคลองระบายน้ำ พัฒนาวัดป่ามหาวนาราม ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่นักศึกษากลุ่มที่สนใจ และมีเวลาว่างออกปฏิบัติงานนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ได้ฝึกปฏิบัติงานด้วยตนเองและการปฏิบัติงานร่วมกับคนอื่น และเป็นการฝึกการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะและการทำกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งนักศึกษาบางคน ที่ไม่เคยสัมผัสและไม่เคยใช้ชีวิตแบบชาวค่ายก็ จะได้รับรู้ในสิ่งที่ไม่มีการสอนในห้องเรียน และเมื่อได้สัมผัสด้วยตนเองก็จะเกิดการเรียนรู้ในความเป็นอยู่ในสังคมอีกทั้งเป็นการฝึกทักษะหลายๆ ด้าน และเป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี

Scroll to Top