ก้าวที่เก้า (9.9) การแสดง มข.

9 ปีสาขาวิชาการแสดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Performancepractice KKU)

ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการแสดงได้จัดกิจกรรม 9.9 สาขาวิชาการแสดง ซึ่งมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมคือ การสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ สาขาการแสดง มข. (MOU) กิจกรรม Open house เปิดบ้านการแสดง และนิทรรศการสาขาการแสดง และ พิธีทำบุญบายศรีสู่ขวัญในโอกาสครบรอบ 9 ปี สาขาวิชาการแสดง

โดยโครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ สาขาการแสดง มข. (MOU) จัดขึ้นที่ห้อง FA1305 ในเวลา 09.00 – 12.00 น.  เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสร้างบัณฑิตสาขาการแสดงให้ตอบโจทย์แวดวงวิชาชีพและสังคม โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ การบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน (WORK INTEGRATED LEARNING) ในครั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมปรึกษาหารือ ประกอบด้วย นายพิชัย สิริสม ผู้แทนจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ขอนแก่น NBT ขอนแก่น นางสาวสิริสกุล มยุรีสวรรค์ นักส่งเสริมองค์ความรู้อาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น TCDC ขอนแก่น นางสาวทิพย์ชิญ์ษา ชูวราทิพย์ People Business Partner บริษัทเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น คุณดิษณียา วรวิเศษ หัวหน้าฝ่ายประสานงานและดูแลนักแสดง/ศิลปิน บริษัทม่วนซื่นโปรดักส์ชั่น จำกัด จังหวัดมหาสารคาม นายศิวัช เดชารัตน์ Creative Director และนายธนภูมิ มณีชาติ HR, Editor บริษัทวันดีโปรดักชั่น จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้การประชุมครั้งนี้ได้เกิดแนวทางการร่วมผลิตบัณฑิตแนวใหม่ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและโอกาสในการได้ทำงานในสถานประกอบการจริงด้วย

กิจกรรม Open house เปิดบ้านการแสดง จัดขึ้นที่ห้องปฏิบัติการแสดง PAS2 และลานโรงอาหาร ในเวลา 09.00-15.30 น. ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดบ้าน กิจกรรมต่าง ๆ ในงานได้แก่ เสวนาการศึกษาต่อในหลักสูตรการแสดง นิทรรศการผลงาน “ก้าวที่เก้า การแสดง มข.” การแนะนำหลักสูตร “OPEN HOUSE PERFORMANCE PRACTICE KKU” โดย ผศ.ดร.ธนัชพร  กิตติก้อง การเสวนา “เดินทางตามฝันด้วยใจการแสดง” โดยศิษย์เก่า รวมถึงกิจกรรมและผลงานอื่น ๆ ของนักศึกษาปัจจุบัน เช่น บูทแนะแนวการศึกษา การทำพอร์ทโฟลิโอ การเขียนจดหมายแนะนำตัว และอื่น ๆ  โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากโดยมียอดผู้เข้าร่วมที่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษามากกว่า 250 คนจากโรงเรียนกว่า 30 โรงเรียน ใน 10 จังหวัดในภาคอีสานและอื่น ๆ ถึงแม้ว่าจะมีฝนโปรยปรายมาเป็นระยะก็ตาม

พิธีทำบุญบายศรีสู่ขวัญในโอกาสครบรอบ 9 ปี สาขาวิชาการแสดง ในโครงการสั่งสืบสานการแสดงพื้นบ้านอีสาน จัดขึ้นที่ห้องปฏิบัติการแสดง PAS1 ในเวลา 15.00 – 20.30 น. ในโอกาสที่สาขาวิชาการแสดง ครบรอบ 9 ปี โดยมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น โดยพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระครูธรรมาภิสมัย ผศ. ดร. เจ้าคณะอำเภอบ้านแฮด -พระยืน  (ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น) ในพิธีบายศรีสู่ขวัญได้รับเกียรติจากคุณแม่ฉวีวรรณ ดำเนิน (ศิลปินแห่งชาติ) แสดงลำล่องอวยพร และประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญโดยนายภูวดล อยู่ปาน นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังจากนั้นเป็นพิธีผูกแขนและการแสดงพื้นบ้านจากคุณแม่วันดี พลทองสถิต (ศิลปินมรดกอีสาน) และสาขาวิชาดนตรีพื้นเมือง อีกทั้งการแสดงบายศรีจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สาขาวิชาการแสดงในภาคค่ำ ซึ่งมีการแสดงจากนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี

 

มข.เตรียมพร้อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อสร้างการสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Scroll to Top