ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปริญญาเอกที่มีคะแนนรวมของจำนวนนักศึกษาและผลงานการตีพิมพ์ระดับ Q1 หรือ Tier1 สูงสุด ประจำปีการศึกษา 2564

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ รศ.ดร.ธงชัย บทมาตย์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสที่เป็นหลักสูตรปริญญาเอกที่มีคะแนนรวมของจำนวนนักศึกษาและผลงานการตีพิมพ์ระดับ Q1 หรือ Tier1 สูงสุด ประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหลักสูตรระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดี และ รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศ.ดร.วิทยา เงินแท้ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกัน วันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 111/2565) เรื่อง รายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหลักสูตรระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น) รายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนฯ ได้แก่

อันดับที่ ชื่อหลักสูตร คณะ จำนวนทุนที่อนุมัติ
1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ 2
2 เคมี วิทยาศาสตร์ 1
3 วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ 1
4 สารสนเทศศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
5 กายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร์ 1
5 วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ เภสัชศาสตร์ 1
6 จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 1
7 จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ แพทยศาสตร์ 1

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่117/2565 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทําวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหลักสูตรระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น) นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่ได้รับทุนอุดหนุนฯ จะได้รับเงินทุน 72,000 บาท

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top