มข.จัดค่ายตะวันฉาย ครั้งที่ 10 ผนึกเครือข่ายชุมชน จัดกิจกรรม หวังผู้ป่วยสามารถตั้งเป้าหมายชีวิต และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้

มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า จัดโครงการการบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 10” (ค่ายตะวันฉาย) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ บ้านกลางสวน และโรงแรม i-hotel โดยได้รับเกียรติจาก คุณสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ พร้อมด้วย รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ คุณราตรี เสาโกศล รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก ประธานกรรมการศูนย์ตะวันฉาย คุณนุจรีย์ หอมนาน หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ คือ

1) เพื่อให้บริการที่สมบูรณ์แบบในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า ให้มีความครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สุขภาพ, การศึกษา, การดำรงชีวิต, สังคม และการเสริมสร้างพลังอานาจ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อย่างบูรณาการ

2) เพื่อให้ผู้ป่วยเห็นคุณค่าในตนเอง และมีความมั่นใจในการเข้าสังคมมากขึ้น

3) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถตั้งเป้าหมายชีวิต และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ทั้งสิ้น 33 ครอบครัว (74 คน) ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์(บ้านชีวาศิลป์) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น บ้านสวนเบญจมงคล บ้านกลางสวน และเฮือนนางคราม ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การประเมินภาพลักษณ์ใบหน้า การตรวจประเมินสุขภาพช่องปาก การให้ความรู้ด้านสุขภาพ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การทำพิซซ่า การพิมพ์ผ้าด้วยใบไม้การทำผ้าย้อมคราม การปลูกผักปลอดสารพิษ การทำ Mini Farm การเพิ่มคุณค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ การตลาดออนไลน์และได้รับทุนการศึกษา 1 รายครอบครัวตะวันฉายได้รับความรู้และการดูแลด้านสุขภาพ ได้ร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างมีความสุขสนุกสนาน ได้เรียนรู้ด้านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ การดำรงชีวิตโดยการย้อมผ้าครามและปลูกผัก ผลไม้ และได้รับการเสริมพลังอำนาจเชิงบวกร่วมกันทุกคนมูลนิธิตะวันฉายฯ จะจัดกิจกรรมที่มีคุณค่าอย่างนี้ให้กับครอบครัวตะวันฉายต่อไป

KKU holds the 10th Tawanchai Camp for the community, with an aim to enable the patients to plan their lives and develop their potentialities

https://www.kku.ac.th/14674

Scroll to Top