ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมทำแบบสำรวจฯประเมินอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565

แบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะและการบริหารงาน
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่าง ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)
https://kku.world/cckku

 

Scroll to Top