ศึกษาศาสตร์จัดเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี ICER 2022

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Educational Research (ICER) ครั้งที่ 15 เมื่อระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2565 จัดขึ้นในรูปแบบ Online ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดการประชุมฯ

 

การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Educational Research (ICER) ครั้งที่ 15 หรือ ICER 2022 เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมนำเสนอผลงานการวิจัยของนักวิจัยด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย Pre-Conference Workshops โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรม Workshop ให้กับผู้เข้าร่วมงานประชุมฯ และยังมีการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ Prof.dr.Sabine Seufert, University of St. Gallen, Switzerland, Assoc. Prof. Dr.Chiu-Lin Lai, National Taipei University of Education, Taiwan, ศ. ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.ลีลา วรวุฒิสุนทร วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ “การประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2022 (ครั้งที่ 15) นั้น จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักการศึกษาจากชาติต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อพร้อมรับความท้าทายทางการศึกษาสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การประชุมวิชาการ ICER 2022 ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Mindanao State University-Iligan Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์, Central University of Technology, Free State ประเทศแอฟริกาใต้, State University of Surabaya (UNESA) ประเทศอินโดนีเซีย, วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา และมีผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานจาก Indonesia, Philippines, South Africa และจากหลากหลายสถาบันทางการศึกษาในประเทศไทย กว่า 100 ผลงาน รวมถึงมีการจัดบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่แตกต่างกันร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดทางการศึกษาในสาขาวิชาของตน ตลอดระยะเวลาของการประชุมวิชาการในครั้งนี้”

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น “ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับตัวแทนจากสถาบันการศึกษาและผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Educational Research (ICER) ครั้งที่ 15 การเข้าร่วมงาน ICER2022 ในครั้งนี้ของนักวิชาการทุกท่าน แสดงให้เห็นถึงการให้ความสนใจและความมุ่งมั่นในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกท่าน นับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณของความสำเร็จตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาการศึกษาเพื่อสังคมที่ดีกว่าในอนาคต”

Faculty of Education opens an instructional learning and sharing venue at the 15th International Conference on Educational Research (ICER 2022)

https://www.kku.ac.th/14604

 

Scroll to Top