สมาคมศิษย์เก่า มข.ประกาศรับสมัครศิษย์เก่าที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม ฯ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครศิษย์เก่าที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี พ.ศ. 2565 – 2569

คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครศิษย์เก่าที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม ฯ พร้อมแจ้งกำหนดการ รายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2565 – 2569

     ด้วยนายกสมาคมศิษย์เก่าฯคนปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ซึ่งตามข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564 กำหนดว่าจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าขึ้นใหม่ คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2565  ขึ้น โดยกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเลือกตั้ง และกำหนดวันในการดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า การสมัครรับเลือกตั้งและการใช้สิทธิเลือกตั้ง ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทั้งศิษย์เก่าที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง และศิษย์เก่า มข. ที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  ดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กันยายน พ.ศ. 2565

     ดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษาหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า มข. ได้ที่ https://kku.world/kkuaa2022  ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองที่ สำนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ในวันและเวลาปฏิบัติงาน) หรือส่งไปรษณีย์ ไปที่ เลขที่ 123/101 หมู่ 16 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 หรือส่งทาง e-mail atsadawoot@kkumail.com

วันที่ 19 กันยายน 2565

     ประกาศหมายเลขผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 30 กันยายน 2565

     เลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผ่านระบบออนไลน์ สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ทุกที่ทั่วโลก ตามเขตเวลาประเทศไทย (UTC+7) ตั้งแต่เวลา 8:30 – 16:30 น. ด้วยอีเมลที่ลงทะเบียนศิษย์เก่า มข. 

วันที่ 30 กันยายน 2565 (ภายหลังปิดระบบเลือกตั้ง)

ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ

วันที่ 3 ตุลาคม 2565

รับรองผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

 

ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

 

 

 

มข.เตรียมพร้อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อสร้างการสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Scroll to Top