นศ.สาขาการสอนภาษาไทย ส่งเสริมเอกลักษณ์และอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย จัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาในรูปแบบในการจัดงานแบบออนไลน์และภายในห้องประชุมสายสุรี จุิตกุล คณะศึกษาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายณรงค์ฤทธิ์ กุลศิริ ประธานโครงการ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 กล่าวรายงาน 

นายณรงค์ฤทธิ์ กุลศิริ กล่าวว่า “ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติไทย แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการสื่อสาร แต่ในปัจจุบันมีคนไทยจำนวนมากที่ใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดปัญหาทางการสื่อสาร นอกจากนี้คนไทยยังขาดความรู้ทางด้านวรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งเป็นผลงานทางศิลปะที่ถ่ายทอดออกมาทางภาษา มีการสอดแทรกข้อคิด คำสอน และยังให้ความบันเทิงแก่ผู้ที่ได้ศึกษาอีกด้วย คนไทยในปัจจุบันกลับละเลยการเรียนรู้ในด้านวรรณคดี วรรณกรรมและการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ทำให้เสน่ห์และเอกลักษณ์ของภาษาไทยค่อย ๆ เลือนหายไป คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้เสนอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ภาษาไทย จึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกบุคคลทั่วไปให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นพื้นที่เผยแพร่และแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานไปใช้ในวิชาชีพต่อไป”

คุณนกมนรัตน์ สิมมาคำ ประธานในพิธีกล่าวว่า “ถือเป็นโอกาสอันดีที่สาขาวิชาเอกการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึก ของนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ร่วมมือกันส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ตลอดจนเผยแพร่และแสดงผลงานของนักศึกษา รวมทั้งให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในวิชาชีพต่อไป”

โดยกิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ วิชาการ ในหัวข้อ “สื่อสารผ่านภาษาอย่างสร้างสรรค์ในมิติที่หลากหลาย” โดย อาจารย์ ดร. ชนกพร พัวพัฒนกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย การแข่งขันเขียนไปรษณียบัตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 การแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้วรรณคดีไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   การแข่งขันกะเทาะเปลือกภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และนิทรรศการในหัวข้อ“สื่อสารผ่านภาษาอย่างสร้างสรรค์ในมิติที่หลากหลาย” เป็นนิทรรศการที่แสดงถึงความสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาไทยในมิติที่หลากหลาย รวมทั้งปรากฏการณ์ทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อให้ทุกแวดวงอาชีพได้เรียนรู้คำศัพท์ การเล่นคำ หรือการใช้ภาษาในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแวดวงอาชีพของตนเอง ซึ่งรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการจะเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด

ม. ขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ

ม.ขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ พร้อมเตรียมการจัดตั้งให้ มข.เป็นศูนย์วิชาการ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอกย้ำจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top