มข.จัดประชุมเข้ม ! เตรียมพร้อมเต็มที่ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมร่วมกับองค์กร หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ในโครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2565

 

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประธานในที่ประชุม
อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประธานในที่ประชุม

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ใน โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2565   ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 5 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร โดยมี อาจารย์ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้บริหาร และตัวแทนจากคณะ หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  บุคลากรกองสื่อสารองค์กร องค์กร หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม

มข.จัดประชุมเข้ม ! เตรียมพร้อมเต็มที่ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
มข.จัดประชุมเข้ม ! เตรียมพร้อมเต็มที่ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

     เริ่มต้นเข้าสู่วาระการประชุม โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภาคีเครือข่ายสภากาแฟสีหราช ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้  และเล่าถึงบรรยากาศการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา พร้อมเปิด presentation การจัดงานที่ผ่านมานำเสนอในที่ประชุมด้วย ส่วนกำหนดวันจัดกิจกรรมในปีนี้ คือ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 สถานที่จัดกิจกรรม ยังคงจัดที่สถานีรถไฟขอนแก่น เนื่องจากสถานดังกล่าวมีความกว้างขวาง  อากาศถ่ายเทได้ดี ที่สำคัญอยู่ใจกลางเมือง การเดินทาง สะดวกแก่ชุมชนเมืองขอนแก่น

การจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
การจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

     การประชุมครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม  14 หน่วยงาน ดังนี้ เทศบาลขอนแก่น  กรมทหารราบที่ 8  โรงเรียนสีหราชเดโชชัย  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ภาค 2 (กสทช.ภาค 2)  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดขอนแก่น  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 ขอนแก่น  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7  ขอนแก่น  ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์  โฮเทล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอนแก่น 2 สาขามะลิวัลย์ และ สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น 

มข.จัดประชุมเข้ม ! เตรียมพร้อมเต็มที่ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
มข.จัดประชุมเข้ม ! เตรียมพร้อมเต็มที่ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

     โดยบรรยากาศในที่ประชุม ผู้แทนแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมของหน่วยงานที่ร่วมออกบูธให้บริการ หลังจากนั้นก่อนปิดการประชุม   อาจารย์ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประธานในที่ประชุม ได้นัดหมายประชุมครั้งต่อไปวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.  เพื่อติดตามความคืบหน้าของหน่วยงานที่จะเข้าร่วมจัดงานเพิ่มเติม และรายละเอียดกิจจกรรมของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วม

 

     สำหรับการจัดกิจกรรม“มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ในโครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมและจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม (Center of Social Wisdom) อีกทั้งเป็นการบริการวิชาการสู่สังคมของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตามบทบาทหน้าที่การอุทิศเพื่อชุมชนและสังคมที่เน้นการบริการวิชาการด้วยการสร้างคุณค่าร่วม(Creating Shared Value : CSV) ที่จะช่วยปลูกฝังและยกระดับจิตสำนึกในการรับใช้สังคมของประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ในโครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 จะถูกจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ลานชั้น 1 สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น  ปีนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีแนวคิดที่จะขยายขอบเขตการจัดงานที่ใหญ่ขึ้น เพื่อเข้าถึงประชาชนที่จะเข้ามารับบริการมากขึ้น จึงมีการเชิญหน่วยงานเครือข่ายเพิ่มเติมจากการจัดเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา เพื่อมาเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการสร้างความร่วมมือได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคณะผู้จัดงาน หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบริการด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย อันจะเป็นการเข้าถึงประชากรจังหวัดขอนแก่นให้ได้มากขึ้นนั่นเอง

ภาพ : งานกิจกรรมสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร

ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

 

Scroll to Top