ม.ขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับ 16 มหา’ลัยเครือข่าย Regional Science Park แลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเข้มแข็ง ตอบโจทย์เอกชนในภูมิภาค

เมื่อวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “แนวทางการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมและการบริหารจัดการผู้ใช้บริการพื้นที่” ในช่วงพิธีเปิด ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทั้ง 16 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการดำเนินการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม และแนวทางในการบริหารจัดการผู้ใช้บริการพื้นที่อาคารฯ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ถือเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีและเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างบุคลากรเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เข้าร่วมภายใต้มาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

 

ข่าว : ณัฐกานต์

ภาพ : นภดล , ศศิญาภา

About The Author

Scroll to Top