U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “แนวทางการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่า” เพื่อช่วยลดการทิ้งกล้วยและเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วย ตามหลัก BCG model ในพื้นที่ ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม “แนวทางการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่า” ภายใต้การดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน BCG (U2T for BCG) ณ วัดโนนศิลาอาสน์ ตำบล        ป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทางโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในการนำสินค้าและบริการในชุมชนมาพัฒนาและต่อยอดโดยการใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพื่มมูลค่าของสินค้าในชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดงานอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ในการจัดการกล้วยภายหลังการเก็บเกี่ยว และส่งเสริมให้มีการแปรรูปกล้วยเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตกล้วยในชุมชน  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ที่มีอาชีพปลูกและขายกล้วยอยู่แล้วภายในชุมชน ให้สามารถเพิ่มและยกระดับคุณภาพรวมถึงเพิ่มมูลค่าให้กับผลกล้วยด้วยหลักการ BCG  โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการบรรยายให้ความรู้ในห้วข้อเกี่ยวกับ (1) ปัญหาของการขายผลกล้วยสด เช่น เกิดรอยช้ำง่าย สุกไม่สม่ำเสมอ แมลงเข้าทำลาย ความชื้นและการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม หรือแม้แต่ราคาขายผลสดที่ไม่สูงมากนัก (2) การจัดการและลดการสูญเสียภายหลังการเก็บเกี่ยว (3) การแปรรูปด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ใช้แสงอาทิตย์ ตู้อบรมร้อน และใช้การฉายรังสี เป็นต้น

การจัดอบรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นเนื่องจาก ในพื้นที่ตำบลป่ามะนาวมีการปลูกกล้วยในปริมาณที่มาก แม้จะขายได้แต่ก็ขายได้ราคาไม่มากนักรวมถึงอีกทั้งยังมีระยะเวลาในการเก็บรักษาผลสดที่สั้นและได้รับความเสียหายได้ง่าย และมีการนำไปทิ้งเนื่องจากการสุกไม่สม่ำเสมอ ผลกล้วยมีสีดำ มีรอยช้ำจากการขนส่ง จึงได้มีการจัดอบรมเพื่อร่วมกันหาแนวทางจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมและการแปรรูปกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าในการสร้างผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เก็บรักษาได้นานขึ้น เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับผลกล้วยตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการยกระดับผลิตภัณฑ์

โดยมี รศ.ดร. ภาณุพล หงษ์ภักดี และ ผศ.ดร ศุภัชญา นามพิลา อาจารย์จากสาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโครงการในพื้นที่ตำบลป่ามะนาว และได้รับเกียรติ  จากอ.ดร.อาทิตยา ดวงสุพรรณ์อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบ มาเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมครั้งนี้

ทางโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนในตำบลป่ามะนาว ให้สามารถเก็บรักษาผลกล้วยหลังการเก็บเกี่ยวและส่งเสริมการแปรรูปกล้วยให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทำให้สามารถยกระดับ เพิ่มมูลค่าและลดของเสียจาการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวได้มากยิ่งขึ้น

ข่าว : นางสาววิยดี ธัญยาธีรพงษ์ และนางสาวรัตติยากร กลางเมืองขวา

U2T for BCG training by Faculty of Agriculture: “Management Guidelines after Harvest and Value Adding in Banana Manufacturing” to reduce banana discard at Pa Manao Sub-district, Ban Fang District, Khon Kaen

https://www.kku.ac.th/14291

Scroll to Top