มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองการต่างประเทศ จัดโครงการ English Camp for KKU Supporting Staff เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของบุคลากร

กองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ English Camp for KKU Supporting Staff นอกสถานที่กับค่ายภาษาอังกฤษ: One-day trip ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของบุคลากร

          เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม เวลา 08.30 – 18.00 น. กองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) นอกสถานที่ กับค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp One – day trip) เป็นการฝึกปฏิบัติสนทนากับชาวต่างชาติที่เป็นนักศึกษาต่างชาติและอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 30 คน บุคลากรกองการต่างประเทศ ทีมดำเนินงานจำนวน 10 คน และนักศึกษาต่างชาติประกอบด้วย เยอรมันนี แอฟริกาใต้ เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม และอาจารย์ชาวต่างชาติ เป็นผู้ร่วมฝึกปฏิบัติ Buddy และวิทยากร จำนวน 10 คน การเดินทางครั้งนี้ นำทีมโดย นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

         การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สถานีแรกของการทำกิจกรรม คือ วัดพุทธนิมิตภูค่าว อำเภอสหัสขันธ์ เป็นกิจกรรม Who is my buddy?” โดยให้ผู้เข้าอบรมจับสลากคำใบ้เกี่ยวกับบุคลิกลักษณะของ buddy ชาวต่างชาติ แล้วสอบถามเป็นภาษาอังกฤษจนกว่าจะพบ buddy และนำชาวต่างชาติที่เป็น buddy เดินเที่ยวรอบๆวัด พร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวัดเป็นภาษาอังกฤษ

ส่วนสถานีที่ 2 คือบ้านนานาชาติ มูลนิธิเปรมปรีดี เพื่อเยาวชน และสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์  เป็นการจัดกิจกรรม Word Guessing แบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม แข่งขันกัน ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 20 คำ ภายใน 3 นาที กลุ่มไหนทายได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะ กิจกรรมต่อมาคือ Do and Don’t in my country เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละชาติ

         หลังจากนั้นเป็นการสรุปผลของการจัดกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน ประทับใจ ทุกคนได้มีการสื่อสารภาษาต่างประเทศผ่านการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนอกสถานที่ เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีก โดยนางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม English Camp One – day trip ในครั้งนี้ พร้อมกล่าวปิดโครงการ และออกเดินทางกลับจังหวัดขอนแก่น ถึงที่หมายเวลา 18.00 น.

นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ
นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

         สำหรับการจัดโครงการ English Camp for KKU Supporting Staff เป็นการบูรณาการและพัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการใช้งานจริง สามารถทำให้สื่อสารกับชาวต่างประเทศรวมถึงการเข้าใจภาษาและความแตกแต่งทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น (Cross Cultural Understanding) ซึ่งมีการแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1: การอบรม English for Workplace Communication เรียนออนไลน์ภายใต้หัวข้อ Business Conversation ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรจากหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 30 คน   วิทยากรโดยอาจารย์จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น                     

กิจกรรมที่ 2: Workshop , Public Speaking และ Role-play Conversation เป็นการฝึกปฏิบัติสนทนากับชาวต่างชาติ แบบออนไลน์ ผู้เข้าร่วมอบรมบุคลากรจากหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี  จำนวน 30 คน

กิจกรรมที่ 3: ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรจากหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี 30 คน  บุคลากรกองการต่างประเทศ ทีมดำเนินงานจำนวน 10 คน นักศึกษาต่างชาติประกอบด้วย เยอรมันนี แอฟริกาใต้ เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม และอาจารย์ชาวต่างชาติ เป็นผู้ร่วมฝึกปฏิบัติ Buddy และวิทยากร จำนวน 10 คน โดยมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 โดยทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องตรวจ ATK และส่งผลการตรวจ 1 วันก่อนเดินทาง

ข้อมูล / ภาพ : กองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รวบรวม ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top