มข. จ่อจัด “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” 16 ก.ย.65 นี้ ที่สถานีรถไฟขอนแก่น

________เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.   ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ในโครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี อาจารย์ ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้บริหาร และตัวแทนจากคณะ หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  บุคลากรกองสื่อสารองค์กร และเครือข่ายสื่อและวิทยุมวลชน เข้าร่วมประชุมกว่า 30 คน

________ในที่ประชุมได้ร่วมลงมติเห็นชอบในการจะจัดกิจกรรม “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ประจำปี 2565 ขึ้น ในวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ สถานีรถไฟ  โดยแต่ละคณะหน่วยงาน ต่างร่วมแสดงความคิดเห็น และแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม  เป็นโอกาสดีที่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน CSV แก่สังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน

อาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

________อาจารย์ ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์  กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีโครงการดีๆ โดยจะนำองค์ความรู้ และการบริการสู่ชุมชนสำหรับประชาชนในจังหวัดขอนแก่นนะคะ  โดยจะจัดกิจกรรมหลากหลายสำหรับทุกวัย ทั้งผู้ใหญ่ เด็ก นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  โดยมีหลายคณะ/หน่วยงานแจ้งร่วมกิจกรรมเปิดบู้ธให้บริการประชาชน อาทิ ในด้านสุขภาพ จะมีคณะแพทยศาสตร์ จะให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวเข้าห้องผ่าตัด การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน การฝังเข็ม  การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ความรู้ด้านการดูแลหัวใจของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปจนถึงการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากโดยทีมแพทย์คณะทันตแพทยศาสตร์   มีบู้ธของคณะเทคโนโลยี จะให้บริการด้านอุตสาหกรรมเกษตร ด้านอาหาร การประกอบอาหาร การแปรรูปอาหาร และการตรวจคุณภาพน้ำในบ้านเบื้องต้น เป็นต้น”

________“นอกจากนั้น  ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องของการประกอบการต่างๆ ในเรื่องวิชาชีพ ความรู้ใกล้ตัวด้านกฎหมาย โดยทีมนิติกรของกองกฎหมาย  ความรู้ด้านเด็กสมาธิสั้น พัฒนาการเรียนรู้ช้า มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์  พร้อมกับจัดกิจกรรมการฝึกทักษะสำหรับเด็กเล็ก   มีกิจกรรมเปิดประสบการณ์ในโลกเสมือนทางดิจิทัล หรือ metaverse experience  ของสำนักหอสมุด   สำหรับผู้ที่มีสัตว์เลี้ยง สามารถนำสัตว์เลี้ยงไปตรวจสุขภาพ  ตรวจโรคเห็บหมัด  และรับวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี รวมถึงการรับคำปรึกษาได้”

________“นับว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะนำองค์ความรู้ที่หลากหลายออกไปให้บริการสำหรับตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มช่วงวัย  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานะคะ”  อาจารย์ ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์  กล่าวในที่สุด

________ผลสรุปของการจัดกิจกรรม “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”  ประจำปีงบประมาณ 2563  เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563  ณ สถานีรถไฟขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นั้น  มีหน่วยงานร่วมสนับสนุนการจัดงาน  จำนวน 18 คณะ/หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนับสนุนการจัดงาน ได้แก่ กองอาคารและสถานที่  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงาน และสิ่งแวดล้อม  คณะเภสัชศาสตร์ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย กองการกีฬา และสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานภายนอกสนับสนุนการจัดงาน ได้แก่ สถานีรถไฟขอนแก่น โรงงานน้ำแข็งมิตรภาพขอนแก่น และบริษัท มิส ลิลลี่ ฟลาวเวอร์ จำกัด  และหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ลงพื้นที่ให้บริการชุมชน จำนวน 18 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี  โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กองกฎหมายคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เครือข่ายวิทยุชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น  สำนักหอสมุด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โดยมีประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ทั้งอาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองของแก่น และนอกเขตอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน  ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมการจัดกิจกรรมถึงร้อยละ 98.8 อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา   น้อยชมภู

KKU is preparing for “Khon Kaen University’s Community Services” Festival on September 15, 2022 at Khon Kaen Railway Station

https://www.kku.ac.th/14285

Scroll to Top