มข. จัดประชุมเครือข่าย ผอ.กอง ทำแผนบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพงาน

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักงานอธิการบดี จัดประชุมเครือข่ายผู้อำนวยการกอง และสัมมนาโครงการ “จัดทำแผนบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย”  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดงาน พร้อมบรรยายหัวข้อ “แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ทั้งนี้มี ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล เป็นวิทยากรพิเศษเรื่อง  PDPA & Digital โดยมีผู้บริหารสายสนับสนุน จาก สำนักงานอธิการบดี/คณะ/สำนัก และหัวหน้างาน สำนักงานอธิการบดี ร่วมสัมมนากว่า  60 ท่าน  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสายสนับสนุน และหัวหน้างานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการบริหารงาน เปิดโลกทัศน์ ระดมความเห็น และจัดทำแผนบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการงานสนับสนุนส่วนกลางและส่วนงาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริหารสายสนับสนุน และเครือข่ายหัวหน้างานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพันธกิจ คือการ สนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา การส่งเสริม การประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การสอน การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้สำเร็จตามนโยบาย สำนักงานอธิการบดีจะเป็นการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานสนับสนุนของส่วนงาน ฉะนั้นเพื่อให้การทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานอธิการบดีและส่วนงานเกิดการพัฒนากระบวนงาน โดยเน้นการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน จึงเห็นสมควรจัดประชุมเครือข่ายผู้อำนวยการกอง และสัมมนา โครงการ “จัดทำแผนบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ” นี้ขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 และ วันที่ 26 สิงหาคม 2565  ประธานกล่าวเปิดสัมมนา และบรรยายพิเศษโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และวันที่ 2 – 4  กันยายน พ.ศ. 2565  เดินทางไปทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

ข่าว จิราพร ประทุมชัย / ภาพ ณัฐวุฒิ เพรชประไพ

ผู้ร่วมสัมมนา สามารถดาวน์โหลดภาพได้ที่ลิงก์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1k7A7AYSkilqcHMby-tA3-kBbvhzaloAD?usp=sharing

Scroll to Top