นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มข. เข้ารับพระราชทานรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 และ “พระราชทานรางวัลแม่ดีเด่น” และ “รางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่” ประจำปี 2563-2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ จัดโดย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยมีนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับพระราชทานรางวัล จำนวน 6 คน รายละเอียด ดังนี้

• นายวุฒิชัย ลาภไธสง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสังคมศึกษา

• นายทักษ์ดนัย ปะทะโก นักศึกษาชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

• นายกันต์สรวิชญ์  กลั่นแท้ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

• นายชินวัฒน์ อรัญทม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

• นางสาวแพรพานทอง บัวหินนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

• นายเจษฎา เรือนนา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

 

Scroll to Top