คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ. ลงพื้นที่ร่วมพิจารณาร่วมโครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และได้รับเกียรติจาก รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกล่าวต้อนรับ นายจักรพรรดิ วะทา และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมเจ้าหน้าที่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งเป็นการลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่จริง พร้อมทั้งร่วมพูดคุยกับผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา และนักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่า เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการสร้างโอกาส างการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชนปีการศึกษา 2566 (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น)

Scroll to Top