ปาฐกถาพิเศษ “การศึกษาเปลี่ยนแปลงโลก (Education Disruption)” ความท้าทายใหม่แห่งวิชาชีพครูและการเรียนรู้ของนักเรียนแห่งอนาคต

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดปาฐกถาพิเศษ “การศึกษาเปลี่ยนโลก (Education Disruption) ความท้าทายใหม่แห่งวิชาชีพครู” โดย ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 1 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยในวันที่ 17 มกราคม 2563 ผู้เข้าฟังเป็นคณาจารย์ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนในวันที่ 18 มกราคม 2563 ผู้เข้ารับฟังเป็นผู้ปกครองและคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น การปฐกถาครั้งนี้เป็นกิจกรรมสำคัญในโอกาสวันครูแห่งชาติที่คณะศึกษาศาสตร์จัดขึ้น เพื่อปลุกพลังการทำงานแห่งวิชาชีพครูภายใต้บริบทของสังคมโลกในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนยุทธศาสตร์ของคณะในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นต้นแบบของประเทศ และการสร้างคุณภาพของนักเรียนให้มีคุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21 ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน กล่าวสาระสำคัญตอนหนึ่งว่า “ประเด็นที่สำคัญที่ผมอยากให้ขีดเส้นใต้เอาไว้ก็คือ ความจำเป็นเร่งด่วนที่ครูจะต้องปรับเปลี่ยนสาระการสอน วิธีการสอน ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อสร้างคุณภาพให้กับนักเรียนที่จะสามารถรับกับสังคมอนาคตได้ นี่คือหัวใจหลักของการศึกษาแห่งอนาคต ถ้าพวกเรามองเห็นตรงกัน ทางข้างหน้าก็เดินไปได้อย่างไม่ยากเย็นนัก แต่ถ้าไม่ ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องมาช่วยกันครับ”