อาจารย์สถาปัตย์ มข.ให้ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพสตรี OTOP

อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์อรรคพล ล่าม่วง และ อาจารย์อาจารย์ลัทธพร จันทองหลาง เป็นวิทยากร ในโครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุ่มสตรีจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพสตรี OTOP จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เมื่อวันที่ วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมา

ประเด็นหัวข้อในการอบรมครั้งนี้ คือ “การสร้างจุดยืนในการแข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาด แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับท้องตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า” โดย อาจารย์อรรคพล ล่าม่วง และ “การสร้างภาพลักษณ์ผ่านตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์โดย อาจารย์ลัทธพร จันทองหลาง  การฝึกอบรมมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ได้แก่ การวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP การประเมินตนเองของกลุ่ม และปัญหาของผลิตภัณฑ์ OTOP นอกจากนี้มีการทำกิจกรรม การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบตลาดออนไลน์ และสอนการขายออนไลน์โดยทดลอง live สด  ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  มีกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น

ท้ายนี้ทางทีมวิทยากรขอขอบพระคุณ คุณชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน คุณอุไรพร ถิ่นวิมล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นผู้ประสานงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

ข้อมูล/ภาพ : อาจารย์อาจารย์ลัทธพร จันทองหลาง
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

 

Scroll to Top