นิทรรศการมีชีวิต “ผ้าไหมไทอีสาน : ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากไหมดั้งเดิม” มข.ถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นบ้านสู่สากล

________เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักหอสมุด ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการมีชีวิต “ผ้าไหมไทอีสาน: ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากไหมดั้งเดิม” ณ ห้อง 1301 ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานในพิธี  โดยมี นางสาวสิริพร  ทิวะสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิด

นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และชุมชนสัมพันธ์

________นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์  กล่าวว่า  “สำนักหอสมุดเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมุ่งเน้นการเป็น Learning Center for all ที่สนับสนุน Digital transformation และสังคมแห่งการเรียนรู้ ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นความรู้แขนงหนึ่ง ที่จะทำให้ผู้คนในสังคมเข้าใจมิติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของประเทศ เป็นรากฐานในการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้   “การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเรื่อง ไหมมัดหมี่ไทอีสาน จากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่สากล (The Silk Story:   Wisdom, Art & Creative economy  from E-Saan Thai Silk) เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นสัญญลักษณ์ของจังหวัด ให้ประชาชนได้เรียนรู้ผ้าไหมในฐานะขอนแก่นเป็นมหานครแห่งผ้ามัดหมี่โลก”

________“โดยจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผ้าไหม  ในรูปแบบอภิปรายออนไลน์ จำนวน 3 Ep. ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565  และระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคม 2565 ได้มีการจัดนิทรรศการมีชีวิต เรื่อง “ผ้าไหมไทอีสาน : ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากไหมดั้งเดิม”  จำนวน 10 ชุด และการเดินแฟชั่นโชว์จำนวน 2 ชุด ณ สำนักหอสมุด โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ในการให้คำปรึกษาในการกำหนดกิจกรรม  การประสานงานวิทยากร การดำเนินการเป็นผู้ดำเนินการอภิปราย  การติดต่อการแสดงนิทรรศการจากศิษย์เก่า   และนางแบบในการแสดงแฟชั่นโชว์  เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับรู้ถึงความสวยงามของผ้ามัดหมี่และการนำมาใช้งานจริง นำภูมิปัญญาในท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดโอกาสในการเรียนรู้ และสนับสนุนสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป”

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

________รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์  กล่าวในพิธีเปิดว่า “นิทรรศการมีชีวิต “ผ้าไหมไทอีสาน : ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากไหมดั้งเดิม”  ในวันนี้  กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ“การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเรื่อง ไหมมัดหมี่ไทอีสาน จากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่สากล (The Silk Story:   Wisdom, Art & Creative economy  from E-Saan Thai Silk) ที่เป็นการอภิปรายออนไลน์ กิจกรรมทั้งสองส่วนนี้มีความสอดคล้องกันที่ทำให้ผู้สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมมัดหมี่ที่เป็นภูมิปัญญาประจำท้องถิ่นและเชื่อมต่อไปยังความร่วมสมัย  “ภูมิปัญญาเป็นรากฐานในการพัฒนาสู่สากล” โครงการนี้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านรักษ์วัฒนธรรมไทยและมีสุนทรียะ   รวมถึงการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ที่ผู้สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมโดยไม่มีกำแพงกั้น ไม่จำกัดเฉพาะอาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น สามารถสร้างความยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนได้  และยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเมืองขอนแก่นที่การจัดงานไหมเป็นงานประจำปีมายาวนาน  จนได้รับการขนานนามว่า นครขอนแก่นนครแห่งมัดหมี่โลก”

________กิจกรรมสำคัญในครั้งนี้  ได้จัดให้มีการอภิปรายออนไลน์ ในหัวข้อ “ชวนฟัง นั่งเว่าสาวรังไหม วิถีช่างทอที่พอเพียง” เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. วิทยากร โดย คุณสุภาณี ภูแล่นกี่ ครูช่างศิลปหัตถกรรม 2556 ประธานวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่ บ้านหัวฝาย อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ช่างทอผ้าไหมมัดหมี่ดั้งเดิม ของอำเภอชนบท ผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย คุณทองเลิศ สอนจันทร์ ช่างทอผู้ชำนาญไหมอีรี่ จ.ขอนแก่น ประธานกลุ่มทอผ้า บ.หนองหญ้าปล้อง อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น. และ อ.ดร.ภาคินี เปล่งดีสกุล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์

________อภิปรายออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อ “เส้นทางสายไหม สู่มาตรฐานแฟชั่นสากล” วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. วิทยากร โดย ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประธานศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (FTCDC) อ.ธีระ ฉันทสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ แฟชั่นและสิ่งทอ และ อ.ดร.ภาคินี เปล่งดีสกุล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์

________การอภิปรายออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อ “ไหมในใจลูกค้า Original ทรงคุณค่า หรือ Modern Design สู่สากล” วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. วิทยากร โดย คุณนิดดา ภูแล่นกี่ ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม เจ้าของแบรนด์ Nitda ต.บ้านหัวฝาย อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ช่างทอผ้าไหมมัดหมี่ลายทันสมัย และ อ.ดร.ภาคินี เปล่งดีสกุล  อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์

________นอกจากนิทรรศการมีชีวิต เรื่อง “ผ้าไหมไทอีสาน : ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากไหมดั้งเดิม” แล้ว  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังจัดฉายวิดิทัศน์แสดงประวัติ ผลงาน และอัจฉริยภาพของสุดยอดศิลปินอิสานที่ได้รับเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขา ทัศนศิลป์(ศิลปะงานผ้า) จำนวน 4 ท่าน ซึ่ง ประกอบด้วย คุณพยอม  สีนะวัฒน์ (พ.ศ. 2529) คุณคำสอน สระทอง (พ.ศ. 2559)  คุณคำปุน ศรีใส (พ.ศ. 2561)  และ คุณมีชัย แต้สุจริยา(พ.ศ. 2564)  ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนยุคใหม่มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ  โดยจะจัดแสดงไปตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565  ณ ห้อง 1301 ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู
ภาพ  :   รวิพร  สายแสนทอง / นิติยา  ศรีวรเดชไพศาล

A Life Exhibition, “Thai Isan Silk: Contemporary Products from Traditional Silk” – another KKU’s indigenous knowledge transfer towards internationality

https://www.kku.ac.th/13796

Scroll to Top