มูลนิธิ ทีคิวเอ็ม สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2565 จำนวน 400,000 บาท

         เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิ ทีคิวเอ็ม ในนาม บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 400,000 บาท ณ ห้องประชุม 2 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้แทนในการมอบทุนในครั้งนี้ได้แก่ คุณนิภาพร เปาวะนา ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย คุณธีรารัตน์ ดวงประภา ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาจังหวัดขอนแก่น และในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการรับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

         มูลนิธิ ทีคิวเอ็ม ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นมาแล้ว 2 ครั้ง จำนวน 520,000 บาท จัดสรรได้จำนวน 43 ทุน และในปีการศึกษา 2565 นี้ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 400,000 บาท และได้จัดสรรทุนจำนวน 40 ทุน (ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565) โดยรวมทั้งหมดที่มูลนิธิ ทีคิวเอ็ม ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 3 ครั้ง รวมเป็นทุนการศึกษาจำนวน 83 ทุน และเป็นเงินทั้งสิ้น 920,000 บาท

         โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้กล่าวขอบคุณถึง มูลนิธิ ทีคิวเอ็ม ว่า ผมขอขอบคุณ มูลนิธิ ทีคิวเอ็ม ที่ได้สนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ให้ได้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศึกษา นำความรู้ ความสามารถ ตลอดจนวิทยาการต่าง ๆ ออกไปประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ผมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนทุกคน และขอเป็นกำลังใจในการตั้งใจศึกษาหาความรู้ ความชำนาญในสาขาวิชาที่เรียน ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ข่าว :: สมพร ชูศรีเมือง
ภาพ :: ปรีดี ศรีตระกูล