คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดค่ายเปิดประสบการณ์ทางวิศวกรรม สานฝันฉันอยากเป็นวิศวกร

เมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565 ศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดค่ายเปิดประสบการณ์ทางวิศวกรรม สานฝันฉันอยากเป็นวิศวกร” ขึ้น ซึ่งการจัดค่ายครั้งนี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาในการสร้างทรัพยากรบุคคลด้านวิศวกรรมให้มีพื้นฐานทางวิศวกรรมที่ดีและมีทักษะที่ถูกต้อง เหมาะสมต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และการพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นวิศวกรที่ประสบความสำเร็จในอนาคต ดังนั้นจึงได้จัดค่ายดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านวิศวกรรม ผู้มีความความสามารถพิเศษในทางการประดิษฐ์ ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รู้จักตัวเองเพิ่มขึ้น เพื่อจะได้มุ่งเข้าศึกษาต่อในสาขาที่เหมาะสมกับตนเอง อีกทั้งช่วยพัฒนาความสามารถพิเศษทางทักษะวิชาชีพควบคู่กับวิชาการ เพื่อให้เกิดทักษะการรู้คิดอย่างมีเหตุผล แก้ไขปัญหาด้วยปัญญา มีจิตสำนึกจิตสาธารณะ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมงานทางด้านวิศวกรรม อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ที่จำเป็นของการเป็นวิศวกรในศตวรรษ  ที่ 21Scroll to Top