มข.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ก่อนถึงวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองคลัง และกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ประจำวันพระ หรือ กิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ปัญจรัก รองผู้อำนวยการคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม ณ  บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีคุณวีระชาติ สุริยะเสน หัวหน้างานพัสดุ เป็นผู้นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิในครั้งนี้

กิจกรรมในวันนี้ได้จัดขึ้นก่อนวันพระหนึ่งวัน ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา เป็นวันหยุดราชการไทย หนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

ภายในงานได้มีการนำถุงบุญ ที่ด้านในมีสมุดเติมบุญนำมาประทับตราปั้ม เพื่อเก็บสะสมแต้มบุญ ภายหลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ เสร็จสิ้นลง ได้มีการมอบ พระพุทธรูปปางนาคปรกไม้แกะสลัก กรอบรูปบูชาหลวง ปู่เสาร์ กันจะสีโล รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อผาง จิตตคุตโต และของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปบูชาเป็นสิริมงคล อีกด้วย

Scroll to Top