มข. และ ก.พ. ร่วมมือ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค 4.0

535