ด้วยแรงศรัทธาของ คณะสหวิทยาการ มข. และชาวจังหวัดหนองคาย ร่วมมือจัดพิธี อัญเชิญพระพุทธรูปจำลอง หลวงพ่อพระใส ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว และพิธีถวายศาลาหลวงพ่อพระใส (ศาลากลางน้ำ) ณ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 07.00 น. ที่ผ่านมา คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณาจารณ์ บุคลากร ร่วมกับวัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง นำโดยท่านพระราชรัตนาลงกรณ์ รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ได้ดำเนินการจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปจำลอง หลวงพ่อพระใส ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว และพิธีถวายศาลาหลวงพ่อพระใส (ศาลากลางน้ำ) คณะสหวิทยาการ โดยได้ เริ่มเคลื่อนขบวนแห่จากวัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง มาทางถนนมิตรภาพหนองคาย – อุดรธานี ถึงศาลากลางน้ำ ณ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอัญเชิญหลวงพ่อพระใสจำลอง ขึ้นประดิษฐานบนแท่นในศาลากลางน้ำ เพื่อความเป็นศิริมงคลและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีทุกคน รวมถึงคนในชุมชนใกล้เคียง คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณศัตภัทร สหัชพงษ์ ผู้จัดการร้านแดงแหนมเนือง เป็นผู้กล่าวมอบพระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อพระใส ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และขณะเดียวกันท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ประธานในพิธี ได้เป็นตัวแทนของคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการกล่าวรับมอบพระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อพระใส ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติในการเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปจำลอง หลวงพ่อพระใส ขนาดหน้าตักกว้าง 30 นิ้ว และมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมให้คนไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ทางสังคมหรือสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ของสังคมโลกได้อย่างมั่นคง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ผลิตบัณฑิตสู่สังคม ได้ตระหนักดีว่าสังคมจะมีความยั่งยืนได้ ต่อเมื่อคนในสังคมประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาในทุกมิติ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมีความพร้อมทั้งวิทยาและจริยา เก่งวิชาการ งดงามทางจิตใจ และบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

การดำเนินโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากพระเดชพระคุณพระราชรัตนาลงกรณ์ รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดโพธิชัยพระอารามหลวง พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงษ์ ณ จำปาศักดิ์ คุณศัตภัทร สหัชพงษ์ ผู้จัดการร้านแหนมเนือง และคณะศรัทธาทุกภาคส่วน

และในโอกาสนี้ กระผมขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระราชรัตน์ลงกรณ์ รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงษ์ ณ จำปาศักดิ์ คุณศัตภัทร สหัชพงษ์ ผู้จัดการร้านแดงแหนมเนือง และคณะศรัทธาทุกภาคส่วน และผู้มีเกียรติทุกๆ ท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการฯ ในวันนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอรับมอบพระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อพระใส ขนาดหน้าตักกว้าง 30 นิ้ว พร้อมจักดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาและบุคลากรตามเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และเพื่อธำรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง ความมั่นคงถาวรแห่งพระศาสนาสืบต่อไป

และในการดำเนินการจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปจำลอง หลวงพ่อพระใส ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว และพิธีถวายศาลาหลวงพ่อพระใส (ศาลากลางน้ำ) คณะสหวิทยาการ ในครั้งนี้ มีบุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ให้ความสนใจเข้าร่วมพิธี จำนวนกว่า 400 คน

Scroll to Top