ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้บริหาร Weihenstephan – Triesdorf University of Applied Sciences สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารจากกองการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Weihenstephan – Triesdorf University of Applied Sciences (HWST) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและคณะ ในโอกาสเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท โดยมีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเป็นหน่วยงานกลางประสานความร่วมมือดังกล่าว

รองศาสตราจารย์นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้แทนจาก Weihenstephan – Triesdorf University of Applied Sciences (HWST) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

HWST เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงพิเศษในด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Sciences) และวิศวกรรมสีเขียว (Green Engineering) ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นอกจากนี้ ยังมีหลายหลักสูตรและงานวิจัยที่โดดเด่นโดยเฉพาะ ด้านการเกษตร พลังงานทดแทน ธุรกิจและการจัดการ ซึ่งสาขาวิชาเหล่านี้มีความเข้มแข็งและคล้ายคลึงกับหลายคณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศเยอรมนีมากว่า กว่า 9 แห่ง มีความร่วมมือทางวิชาการมากกว่า 48 กิจกรรม และมีคณาจารย์และบุคลากรศิษย์เก่าผู้จบการศึกษาจากประเทศเยอรมนีกว่า 11 ราย ซึ่งการหารือในวันนี้ จึงเป็นจุดสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศ และความร่วมมือทางวิชาการให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ในอนาคต

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ

MBA KKU ขอเชิญบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน บุคคลทั่วไป ในทุกองค์กร สมัครเข้ารับการอบรม ในหลักสูตรอบรมระยะสั้น “Systems Thinking คิดเป็นระบบสยบทุกปัญหา”