คณะสหวิทยาการ จัดโครงการมาเถิดมามุ่งสู่ชัย ร่วมใจ From KKU ณ สนาม 10 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการมาเถิดมามุ่งสู่ชัย ร่วมใจ From KKU ณ สนาม 10 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจน้องใหม่ในครั้งนี้อีกด้วย

โดยกิจกรรมประดับช่อกาลพฤกษ์ เป็นกิจกรรมที่ให้น้องใหม่รุ่นที่ 59 รวมถึงนักศึกษาและตัวแทนรุ่นที่ 57 และรุ่นที่ 58 ได้แสดงถึงความรักและความภาคภูมิใจในสถาบัน ผ่านการร่วมร้องเพลงประจำสถาบันร่วมกับรุ่นพี่กาลพฤกษ์ทุกช่อ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้น้องใหม่ได้แสดงความมีน้ำใจ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และยังเป็นกิจกรรมที่สานความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง เพื่อนกับเพื่อนเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีความรู้สึก เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดความรักและความภาคภูมิใจในสถาบันผ่านการขับร้องบทเพลงประจำสถาบันร่วมกันและ มีการแนะนำประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านทางคลิปเสียง และการแสดงในชุดเปิดประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในตอนเริ่มต้น และการแสดงปิดกิจกรรม ชุดยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และจะมีการวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กิจกรรมมาเถิดมามุ่งสู่ชัย ร่วมใจ From KKU (วิทยาเขตหนองคาย) เป็นกิจกรรมที่น้องใหม่ทุกคน จะได้พิสูจน์ความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ของตนเองหลังจากได้ร่วมกิจกรรม การรับน้อง อย่างสร้างสรรค์มาอย่างหลากหลาย ตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนการเปิดภาคเรียน กิจกรรมนี้นับเป็นกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ที่สร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคน ในกิจกรรมร้องเพลงร่วมสถาบันนั้นมีนักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ และอาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลและให้กำลังใจน้องอย่างใกล้ชิด โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมร้องเพลงประจำสถาบัน (เชียร์กลาง) นี้เพื่อให้น้องใหม่ร้องเพลงสถาบันได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีความอดทนเสียสละ เกิดความรักระหว่างน้องใหม่ด้วยกัน น้องใหม่กับรุ่นพี่ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีน้องใหม่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน  620 คน

ภาพ : อนิรุต สุทธินันท์,ปาณพล มีเพียร,ธีรชัย สุขส่ง

ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์

Faculty of Interdisciplinary Sciences holds the Official Freshmen Welcoming Ceremony at the 10th Anniversary Field, Nongkhai Campus

https://www.kku.ac.th/13460

Scroll to Top