KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เปิดเรียนออนไซต์เต็มรูปแบบ พร้อมการเรียนแบบ Flipped Classroom

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ และคณาจารย์ ซึ่งจะส่งผลให้ได้บัณฑิตที่ตรงกับเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย

 

ภายในกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะฯ ผ่านการรับชมวีดิทัศน์แนะนำก่อนเข้าสู่พิธีการซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ต่อด้วยการบรรยายพิเศษเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบถึงการจัดการศึกษาของของคณะฯ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และแนะนำเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสนับสนุนการเรียนการสอนและการประสานงาน ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดย ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์ , และ กิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ โดย อ.นริสรา พาลุสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร ปิดท้ายด้วยกิจกรรมอาจารย์ประจำกลุ่มสาขาพบนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้ารับฟังการชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร และเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้ซักถามและเสนอแนะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวนักศึกษาเองเพื่อก้าวสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี กล่าวว่า ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ กาลพฤกษ์ช่อที่ 59 ทุกท่าน เข้าสู่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างเป็นทางการ ในลำดับแรกนี้ขอแสดงความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งกับนักศึกษาใหม่ทุกท่านที่ได้ฝ่าฟันอุปสรรค ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นเข้ามาเป็นนักศึกษาของคณะฯ นับเป็นโอกาศสำคัญที่นักศึกษาทุกคนจะได้มาสัมผัสบรรยากาศของการเรียนรู้ในรั้วของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีมีพื้นที่ในการที่จะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงศักยภาพความสามารถอย่างเต็มที่

สำหรับการเรียนการสอนที่คณะฯ นอกจากเนื้อหาที่เข้มข้นในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ และศาสตร์ด้านการบัญชีแล้ว คณะฯก็ได้นำเอาวิธีการการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน หรือ Flipped Classroom ซึ่งการจัดการเรียนรู้แนวใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21 ในยุคโลกาภิวัตน์ ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีรูปแบบที่ผสมผสานการนำเทคโนโลยีการศึกษามาช่วยพัฒนาการสอนในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ โดยรูปแบบการเรียน นักศึกษาจะต้องศึกษาเนื้อหารายวิชาผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้ก่อนเข้าชั้นเรียน แล้วมาทำกิจกรรม และถามตอบปัญหาในชั้นเรียน อาจารย์จะมีหน้าที่ออกแบบการสอน ช่วยเหลือแนะนำ (coaching) และประเมินผลการสอน ซึ่งการเรียนในรูปแบบนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีประสปการณ์ในการคิดวิเคราะห์ และการลงมือปฎิบัติจริง พร้อมเสริมสร้างทักษะที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตสำหรับศตวรรษที่ 21

ท้ายนี้ ขออวยพรให้นักศึกษาใหม่มีความสุข ใช้ชีวิตในช่วงเวลา 4 ปีนี้อย่างเต็มที่ คณาจารย์ บุคลากรของคณะฯทุกท่าน พร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือ หากมีปัญหาใดๆคณะฯยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ขออัญเชิญเจ้าพ่อมดแดงมาปกปักรักษาประธานพรให้นักศึกษาใหม่ทุกท่านมีความสุขความสำราญ มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรง ประสบความสำเร็จในการเรียน และการใช้ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างเต็มภาคภูมิ

วรัญญู ดอนเหนือ : ภาพ/ข่าว

บรรพต พิลาพันธ์ : ภาพ

Scroll to Top