ศึกษาศาสตร์จัดงานวันครูแห่งชาติ ปลุกจิตวิญญาณแห่งวิชาชีพครู

งาน “วันครู” ประจำปี 2563 เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี ร่วมระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครู โดย ได้จัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมประกอบด้วย ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 51 รูป จากวัดหนองแวงพระอารามหลวงฯ จากนั้นพิธีบูชาบูรพาจารย์ ในพิธีได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการฝ่ายการศึกษา เป็นประธานในพิธี จากนั้นเป็นการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและชื่นชมยินดีแก่ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้มอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ “รางวัลครุสดุดีศรีมอดินแดง” แก่ รศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ โดยเป็นผู้จัดตั้งกองทุนชมรมผู้เกษียณอายุราชการคณะศึกษาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์รวบรวมทุนจากผู้เกษียณฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นครูผู้สร้างคุณงามความดีและประโยชน์ต่อคณะฯ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นเรียนเชิญ รศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ กล่าวให้โอวาทแก่คณาจารย์และบุคลากร


รศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ “รางวัลครุสดุดีศรีมอดินแดง”

       และการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จากกองทุนชมรมผู้เกษียณอายุราชการฯ
จำนวน 10 ทุน ทุนละ 6,000 บาท และ กองทุน ดร.ปรีชา วงศ์ชูศิริ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 4,000 บาท หลังจากนั้น รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อ่านสารวันครู ประจำปี 2563 ของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และร่วมยืนสงบนิ่งรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ จากนั้น ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ ประธานชมผู้เกษียณอายุราชการฯ นำกล่าวคำปฏิญาณตน เป็นอันเสร็จพิธีในภาคเช้า ในช่วงบ่ายคณาจารย์และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม “กีฬาสานสัมพันธ์วิชาชีพครู” ณ อาคารพลศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ (มอดินแดง) และในช่วงเย็นร่วมกิจกรรม “คุรุสโมสร” ณ ลานหน้าคณะศึกษาศาสตร์

      วันครู ได้จัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี โดยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2500 โดยกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าวได้ การจัดงานวันครูได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา ในปัจจุบันได้จัดรูปแบบ การจัดงานวันครูจะมีกิจกรรมหลักดังนี้ 1) กิจกรรมทางศาสนา 2) พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 3) กิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาหรือการจัดงานรื่นเริงในตอนเย็น

 

Scroll to Top