เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา อาจารย์ประจำ โดย รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุค NEW NORMAL มอลใหม่

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา อาจารย์ประจำ        โดย รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุค New Normal มอลใหม่ เพื่อชี้แจ้งและให้แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการเมินผลการเรียนรู้ สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ให้กับอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย Learning Paradigm ของมหาวิทยาลัย และในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ Workshop หัวข้อ Interactive Worksheets, Active Teaching Activities, Effective Techniques to Promote Students’ Participation และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ

มข.เตรียมพร้อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อสร้างการสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Scroll to Top