หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะสหวิทยาการ จัดอบรมเบเกอรี่และเครื่องดื่มผสมให้แก่นักศึกษา “Learning by Doing”

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเบเกอรี่และเครื่องดื่มผสมให้แก่นักศึกษา “Learning by Doing” หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการจัดโครงการฝึกอบรมเบเกอรี่และเครื่องดื่มผสมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาและทดแทนการฝึกงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยการจัดกิจกรรมในวันแรกเป็นการอบรมการทำเครื่องดื่มผสมได้เชิญวิทยากรคุณเจน เณรทอง อดีต Beverage Manager จากโรงแรมMandarin Oriental Bangkok มาอบรมให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษาโดยให้เห็นถึงคุณสมบัติของวัตถุดิบ รสชาติ ของเครื่องดื่มแต่ละประเภท พร้อมทั้งคำแนะนำแก่นักศึกษาในการสร้างสรรค์ประยุกต์เมนูเครื่องดื่มด้วยตนเองให้มีความพิเศษเฉพาะไม่เหมือนใคร ซึ่งจะทำให้สามารถสร้างความแตกต่างและความน่าสนใจให้กับลูกค้าได้ กิจกรรมอบรมในวันที่สองเป็นการอบรมเบเกอรี่ประเภทขนมปัง วิทยากรได้แก่คุณจันทร์จิรา พิงคะสัน เจ้าของต้นตำรับเค้กลำไย จังหวัดลำพูน และอาจารย์จากสถาบันสอนทำเบเกอรี่บ้านตั้งต้น จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรได้มีการบรรยายขนมปังประเภทต่างๆ ประเภทวัตถุดิบที่ใช้และมีการนำนักศึกษาฝึกปฏิบัติขนมปัง ได้แก่ โชกุปัง เดนิส ครัวซอง มีการแบ่งกลุ่มลงมือฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรให้คำแนะนำและนำฝึกปฏิบัติแต่ละกลุ่ม การฝึกอบรมในครั้งนี้มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาไปค้นคว้าทบทวนความรู้และการฝึกปฏิบัติจากที่ได้เรียนในรายวิชาการจัดการอาหารและเครื่องดื่มและภัตตาคารและงานจัดเลี้ยงก่อนเข้าฝึกอบรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม หลังจากฝึกอบรมเสร็จสิ้นมีการให้นักศึกษาสรุปความรู้ที่ได้และนำเสนอชิ้นงานในรูปแบบ video presentation ส่งอาจารย์ประจำวิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และการฝึกปฏิบัติที่ได้ไปเป็นแนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการทางด้านเบเกอรี่และเครื่องดื่ม เช่น การจัดการต้นทุน วัตถุดิบ ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและสามารถต่อยอดการประกอบอาชีพในอนาคต

ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.จตุราพร สีหาบุตร

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

Tourism Innovation and Service Program, Faculty of Interdisciplinary Sciences runs a “learning by Doing” workshop for students

https://www.kku.ac.th/13431

Scroll to Top