COLA KKU จับมือ ภาคเอกชน ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มและถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการให้บริการสาธารณะด้วยเครื่องมือดิจิทัล

     วันที่ 8 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (COLA) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) โครงการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการให้บริการสาธารณะด้วยเครื่องมือดิจิทัล กับ ดร.ธีรภัทร์ บุตรโคตร ผู้บริหารบริษัท One Geo Survey ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด ทั้งสองหน่วยงานได้มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกันที่จะดำเนินงานใน 3 ประเด็นหลัก คือ
     1. บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาและวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับปริญญาตรีของ COLA โดยจะมีการบ่มเพาะนักศึกษาให้สามารถนำเอานวัตกรรมดิจิทัลที่พัฒนาแล้วไปถ่ายทอดและใช้จริงในการบริหารจัดการและให้บริการประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงรับเอาข้อเสนอแนะกลับมาเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มให้สามารถตอบสนองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในส่วนของระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จะมุ่งให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการแสวงหาความต้องการและการพัฒนาตัวแบบนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับการให้บริการสาธารณะซึ่งจะผนวกให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยของนักศึกษา ผลจากการศึกษาสามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์และสามารถบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลให้แก่นักศึกษาได้
     2. การจัดบริการวิชาการในรูปแบบของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้การนำเอานวัตกรรมดิจิทัลในการให้บริการสาธารณะที่ร่วมกันพัฒนาขึ้นไปใช้จริง
     3. ทีม COLA และผู้เชี่ยวชาญของบริษัทจะร่วมมือกันแสวงหาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพและมีความสนใจ เพื่อนำส่งนวัตกรรมดิจิทัลในการให้บริการสาธารณะที่พัฒนาขึ้นไปใช้จริงในการดำเนินงานขององค์กร
     ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยร่วมมือกันกับภาคเอกชนในการพัฒนานวัตกรรม วิจัย และถ่ายทอดผลงานที่พัฒนาขึ้นสู่การนำไปใช้ได้จริงและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ อีกทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาให้ได้เรียนรู้ในบริบทจริงและสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองให้เป็นผู้ประกอบการดิจิทัลในอนาคตได้
——————
We groom future public service leaders!
——————

COLA KKU joins private sector to develop a platform and transfer digital public service innovations

MBA KKU ขอเชิญบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน บุคคลทั่วไป ในทุกองค์กร สมัครเข้ารับการอบรม ในหลักสูตรอบรมระยะสั้น “Systems Thinking คิดเป็นระบบสยบทุกปัญหา”