“นักศึกษา ป.เอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยาย และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ”

“นักศึกษา ป.เอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยาย
และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ”
ตัวแทนสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้บรรยายผลงานวิจัยและนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการ The 3rd World Congress on Physical Therapy and Rehabilitation Medicine (PTRM Barcelona 2022)
ในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565
ณ เมือง Barcelona ประเทศสเปน ดังนี้
– การบรรยายผลงานวิจัยเรื่อง Upper limb loading during seated push up test could detect body compositions of older individuals better than the hand grip test
โดย นางสาวพักตร์วิภา โชคภูเขียว
นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.สุกัลยา อมตฉายา
– การบรรยายผลงานวิจัยเรื่อง The preliminary study of the correlation between Occiput-Bed Distance (OBD) and 1.7-cm block in older adults
โดยนางสาวรุ่งนภา อินทรักษ์
นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ทิวาพร ทวีวรรณกิจ
– การนำเสนอผลวิจัยเรื่อง Ability of upper limb loading during a seated push-up test to detect history of falls among individuals with spinal cord injury
โดย ดร.กภ.อาภัสนันท์ วิยะนัด
นักวิจัยหลังปริญญาเอก
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.สุกัลยา อมตฉายา
ในงานดังกล่าวมีนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาประเทศเข้าร่วมการบรรยายและนำเสนอผลงาน ในการนี้ ตัวแทนจากสาขากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.กภ.อาภัสนันท์ วิยะนัด เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล “The best poster presentation award”
จากงานประชุมดังกล่าว คณะฯ ขอแสดงความชื่มยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์