อว. ลงพื้นที่ ถอดบทเรียนโครงการ U2T ต.ผาสุก จ.อุดรธานี

    มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการ U2T มข. ให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียน U2T จากภาคส่วนต่าง ๆ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ถอดบทเรียนโครงการ U2T ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ บ้านหนองแวง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
     โดยในครั้งนี้ ทีม COLA KKU นำโดย ดร.ณรงค์เดช มหาศิริกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการตลาด พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานและการแนะนำรูปแบบ/กลไกการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ U2T ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ตำบลที่อยู่ในความรับผิดชอบของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการถอดบทเรียน ฯ และผู้บริหาร ประชาชนในพื้นที่ และผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดโครงการฯ ในอนาคต
Scroll to Top