ศึกษาศาสตร์นำโมเดลนวัตกรรม Coding & STEM เพื่อสร้างนวัตกรแห่งอนาคต ร่วมออกบูท บพค. Frontier Research ในงาน Brainpower Thailand 2022

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมนำ “โมเดลและนวัตกรรมการจัดหลักสูตรแบบสมาร์ทที่บูรณาการ Coding & Steam เพื่อสร้างนวัตกรสำหรับเยาวชน” ออกบูทนิทรรศการ “บพค. Frontier Research” ภายในงาน Brainpower Thailand 2022 “บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต” จัดโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และภาคีเครือข่ายภูมิภาค ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ
“โมเดลและนวัตกรรมการจัดหลักสูตรแบบสมาร์ทที่บูรณาการ Coding & Steam เพื่อสร้างนวัตกรสำหรับเยาวชน” ได้นำมาปรับใช้งานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแบ่งออกเป็น 4 ระบบ ครอบคลุมระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธนมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 1)ระดับอนุบาลศึกษา เน้นการเตรียมความด้านสติปัญญาผ่านกระบวนการที่เน้นการคิดคนวนและใช้นวัตกรรม Unplug Coding ผ่านเรื่องราวในชีวิตจริง 2)ระดับประถมศึกษk เน้นการบรูณาการ Smart Coding ผนวกกับนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เชื่อมโยงกับทักษะชีวิต เน้นการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาสู้การเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 3)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เน้นการบรูณาการทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวน ร่วมถึงการแก้ปัญาโดยใช้คอมพิวเตอร์และสมรรถนะเบื้องต้นเกี่ยวกับ Ai สู่การสร้างนวัตกรรม 4)มัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นบูรณาการวิทยาการตำนวน และ IoT เพื่อสร้างนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้จริง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมทั้งการเติมเต็มเกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

Faculty of Education adopts the Coding & STEM model to build future innovation and joins the NXPO Frontier Research booth, Brainpower Thailand 2022

Scroll to Top