มข. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2565

วันนี้ ( 9 พฤษภาคม 2565 )  เวลา 9.00 น. -11.00 น.  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2565  ร่วมกับผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร ฯ  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล ( VDO Conference )

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9 มีเรื่องสำคัญที่จะสื่อสารไปยังประชาคม คือเรื่องเกี่ยวกับการอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา เป็นมูลค่าร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อนหรือภาคพิเศษ ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้หลักการเหมือนภาคที่ 1 และ 2 ที่ผ่านมา  ต่อมาเรื่องการกำหนดนโยบายปฏิทินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2566  จากนั้นเป็นเรื่องการอนุมัติรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน  ร่วมทั้งการเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2565

ข่าว/ภาพ : จิราพร  ประทุมชัย

KKU’s Administration Committee 9th official meeting of 2022

https://www.kku.ac.th/13027

 

COLA และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หารือการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง อปท.และยกระดับระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้นโยบายถ่ายโอน รพสต. ให้แก่ อบจ.

Scroll to Top